Opposite for sacramental:

"irreligious, lay, profane, ungodly, unholy, unsacred"


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Popular